Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 1-3 of 3 items.

    Author: WEI ZHIFENG; GAO DENGTAO; LIU LI; GUO JINGNAN; FAN XIUCAI; SUN HAISHENG; JIANG JIANFU; LI QIULI; AI JIANDONG; FANG RONGNIAN; LIU YUXIA; WANG JIMEI

    Title: Breeding of a new grape rootstock cultivar 'Zhenghan No. 1'

    Journal title: Journal of Fruit Science 36 (9) 1248-1251

    Year: 2019


Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
HUAJIA 8NOIR25897ROOTSTOCKCHINAHUAJIA 81248
KANGZHEN 3 23379ROOTSTOCKCHINAKANGZHEN 31248
SHAN PUTAONOIR11707CHINASHAN PUTAO1248