Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Bibliography in which the synonym was cited

Showing 1-1 of 1 item.
  1. Synonym: CHERVEN SEPTEMVRIJSKI
Show rows:
Source codeAuthorTitleJournal title / publisherYearPage
 
10168NEDELTCHEV, N.; KONDAREV, M.; ZANKOV, Z.Hybrid Perl do Ksaba x Fergansko cherno No. 2 (III-3) (Bulg.)Lozarstvo i Vinarstvo, Sofia 9 (2) 17-22196017